Inleiding

Passi neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@passi.nl.

 

Wie is Passi?

Passi is de eenmanszaak Passi, kantoorhoudende te (2871 DB) Schoonhoven aan Jan Kortlandstraat 2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 29045935.

Wanneer Passi jouw persoonsgegevens verwerkt, is Passi de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Hoe gebruikt Passi jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Passi persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Passi voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Passi worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

 

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

 

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Marketing

 

Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Enige manier om doeleinde te bereiken
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Website

 

Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Enige manier om doeleinde te bereiken
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Hoe verkrijgt Passi jouw persoonsgegevens?

Passi heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

 

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

 

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Passi over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

 

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Passi. Je kunt verzoeken dat Passi je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

 

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Passi te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

 

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Passi of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

 

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Passi te verkrijgen. Passi zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

 

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Passi je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

 

Reactie door Passi

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@passi.nl. Passi zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Passi een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Passi je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

 

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Passi verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

 

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Passi ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Passi worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Passi worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Passi je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@passi.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Passi jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@passi.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.